Fortsätt till huvudinnehåll

På nytestamentlig grund

Den norska pingstväckelsens " grand old man " , nestorn T B Barratt får stå för dagens ord. Han skriver följande:

 " Med vad kan man likna gemenskapen med Jesus? Hur härligt att kunna få umgås med Honom varje tid och stund och att få vila vid Hans hjärta. Det har varit många brytningar under vägen. Folk har svårt att förstå sig på Guds enkla vägar i alla stycken och den kraft, som följer, om vi vandra på dem. Man har invecklat sig i så mycken symbolisk tvetydig tankegång, att man har svårt att förstå det klara, öppna och härliga, som Gud skänker. Man fruktar för detta och söker undkomma detta. 

Men hos Gud finner man det äkta, livgivande elementet, den sanna härligheten. Visst finns det en yttre glans och härlighet i symboliken och i de mänskliga ceremonierna, vilken kan tillfredsställa det estetiska sinnet hos många. Ett stilla och noggrannt iakttagande av de estetiska principerna tillfredsställer de fordringar, som andra mena är enda uttrycket för religionen, men den själ, som blivit frigjord genom Jesu blods makt och fylld med den helige Ande, vet, att allt detta andra i längden inte kan tillfredsställa människan. Han har lärt, att livet i Gud börjar vid korsets fot och genom syndaförlåtelsens nåd och att allt detta och de möjligheter, detta andliga liv medför, inte är drömbilder utan verkligheter i hans egen erfarenhet och medvetande. Livet i Gud är en daglig verklighet för mig. Hur underbart! Ovärdig, men dock benådad och välsignad! Detta är gemensamt för alla Herrens arvingar. Det gäller blott, att vi mer och mer tillgodogöra oss alla rättigheter. Vår himmelske Faders källor sina aldrig ut.

Om någon vill fråga mig: På vilken grund vilar din frälsning? - så svarar jag: På Jesu död och uppståndelse. Frågar man vidare: På vad sätt kommer man i besittning av detta? - blir svaret: Genom att lämna synden och genom att tro. Vilka frukter bringar denna gemenskap? Helgelse och ett liv i fullkomlig seger, om blott nåden helt utnyttjas. Varifrån får man kraft till detta liv och denna tjänst? Av den Helige Ande. 

Vad är ditt livs rättesnöre, din disciplin, din livsplan? Bibeln. Vilket samfund sätter du främst? De heligas samfund. Vilken yttre form för den kristna församlingen menar du vara bäst? Den som beskrivs i Nya Testamentet. Vilka utsikter bjuder framtiden de kristna? Ljusa. Snart kommer himmelens konung för att hämta sin brud. Och efter antikrists skräckvälde vänta vi det tusenåriga rikets härlighet. Och därefter den eviga friden i den nya himlen och på den nya jorden. Vi har verkligen mycket att se fram emot och mycket att glädjas över nu. Herren vare lov för sin nåd i Kristus Jesus, vår Frälsare!"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar