Fortsätt till huvudinnehåll

På nytestamentlig grund

Den norska pingstväckelsens " grand old man " , nestorn T B Barratt får stå för dagens ord. Han skriver följande:

 " Med vad kan man likna gemenskapen med Jesus? Hur härligt att kunna få umgås med Honom varje tid och stund och att få vila vid Hans hjärta. Det har varit många brytningar under vägen. Folk har svårt att förstå sig på Guds enkla vägar i alla stycken och den kraft, som följer, om vi vandra på dem. Man har invecklat sig i så mycken symbolisk tvetydig tankegång, att man har svårt att förstå det klara, öppna och härliga, som Gud skänker. Man fruktar för detta och söker undkomma detta. 

Men hos Gud finner man det äkta, livgivande elementet, den sanna härligheten. Visst finns det en yttre glans och härlighet i symboliken och i de mänskliga ceremonierna, vilken kan tillfredsställa det estetiska sinnet hos många. Ett stilla och noggrannt iakttagande av de estetiska principerna tillfredsställer de fordringar, som andra mena är enda uttrycket för religionen, men den själ, som blivit frigjord genom Jesu blods makt och fylld med den helige Ande, vet, att allt detta andra i längden inte kan tillfredsställa människan. Han har lärt, att livet i Gud börjar vid korsets fot och genom syndaförlåtelsens nåd och att allt detta och de möjligheter, detta andliga liv medför, inte är drömbilder utan verkligheter i hans egen erfarenhet och medvetande. Livet i Gud är en daglig verklighet för mig. Hur underbart! Ovärdig, men dock benådad och välsignad! Detta är gemensamt för alla Herrens arvingar. Det gäller blott, att vi mer och mer tillgodogöra oss alla rättigheter. Vår himmelske Faders källor sina aldrig ut.

Om någon vill fråga mig: På vilken grund vilar din frälsning? - så svarar jag: På Jesu död och uppståndelse. Frågar man vidare: På vad sätt kommer man i besittning av detta? - blir svaret: Genom att lämna synden och genom att tro. Vilka frukter bringar denna gemenskap? Helgelse och ett liv i fullkomlig seger, om blott nåden helt utnyttjas. Varifrån får man kraft till detta liv och denna tjänst? Av den Helige Ande. 

Vad är ditt livs rättesnöre, din disciplin, din livsplan? Bibeln. Vilket samfund sätter du främst? De heligas samfund. Vilken yttre form för den kristna församlingen menar du vara bäst? Den som beskrivs i Nya Testamentet. Vilka utsikter bjuder framtiden de kristna? Ljusa. Snart kommer himmelens konung för att hämta sin brud. Och efter antikrists skräckvälde vänta vi det tusenåriga rikets härlighet. Och därefter den eviga friden i den nya himlen och på den nya jorden. Vi har verkligen mycket att se fram emot och mycket att glädjas över nu. Herren vare lov för sin nåd i Kristus Jesus, vår Frälsare!"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid