Fortsätt till huvudinnehåll

Kristendomen - under hela vägen

Predikanten Arne Imsen skriver följande alltid lika dagsaktuella rader: 

"Då det gäller omfattningen av försoningsverket, så är dess fiender totalt tillintetgjorda. När du i trons enfald börjar använda de enkla medel, som den heliga uppenbarelsen gett, upplever du, att den representerar realiteter. I namnet Jesus ligger det makt. För det namnet måste fienden fly, sjukdom vika. Det namnet rensar upp i luftrummet, och det rensar upp i ett människobröst. Släpp in honom, och han skall driva ut hela det onda regemente, som terroriserar och härjar i ditt inre!

Namnet representerar sitt värde genom blodet. Vi är tagna ur fördömelsen för alltid. Fördärvaren kan aldrig komma åt oss. Jesu Kristi blod representerar ett bestående värde. Genom det är vi köpta åt Gud, och vi är hans tillhörigheter. Genom blodet har vi fått tillträde till och möjlighet att tjäna Gud. Det innebär, att våra lemmar skall ställas i Herrens tjänst, fria från alla plågoandar. Det han bar på korset, behöver ingen bära en dag till. Du kan bli fri n u !

"Han sände sitt ord och botade dem." Det behövs inga speciella ceremonier. Den helige Ande måste ges stor frihet att verka spontant genom förkunnelsen. Man hör ordet och blir helbrägdagjord. En och annan har Gud tagit ut för att bära helbrägdagörelsens nådegåvor. I regel får sådana på ett speciellt sätt uppleva sjukdomens attacker. De får ta andras lidande. Genom detta ställföreträdande lidande blir de skickliggjorda till att tjäna Herren. Om vi bara gör klart för oss, att det hela tiden är Jesus, som skall stå i centrum, och inte människor, då får vi uppleva hälsoströmmen från Golgata. En del säger, att vi måste kalla mirakelmän från jordens alla hörn, men mirakelmannen har kommit för länge sedan. Han heter Jesus, Han delegerar församlingen makt.

Det finns andra medel. Sjuka blir smorda med olja. Det är ingen livlös och död ceremoni, utan det är trons enkla uttrycksmedel. De sjuka kallar på församlingens äldstebröder, och de smörjer dem med olja. I detta ligger en oerhörd makt till både syndaförlåtelse och helbrägdagörelse. Gud vill manifestera sin härlighet på ett mäktigare sätt. Han vill riktigt göra klart för oss var och en, att vi är kallade att bära denna gudomliga uppenbarelse in i samtiden och på det sättet förkunna hans dråpliga gärningar bland människors barn. Men vi diskutterar inte med otrons folk. Vi proklamerar och demonstrerar. Vi överlämnar budskapet och låter den helige Ande försvara det. Vi tror understundom, att vi skall försvara Gud, men det är den helige Ande, som skall sköta om det. Han tar inte upp diskussionen på ett ytligt plan, han går till syndarens samvete, sätter svärdet på den ömma punkten och överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Sedan är det inte lätt att argumentera. Vi måste få tro på dessa enkla medel. Prisat vare Herrens underbara namn!

Kristendomen är ett under. Det är ett under med Jesu födelse, det är ett under med hans uppståndelse, det är ett under med hans himmelsfärd, med hans återkomst - men det är ett under med varje enskild människas pånyttfödelse. Det är ett under med helgelsens verk i en människas liv, det är ett under, att Jesus kan förvandla en människa på detta sätt och göra henne till en harmonisk, lycklig och målmedveten tillbedjare. Det är ett under hela vägen. Amen."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid