Fortsätt till huvudinnehåll

Kristi domstol och domen inför den stora, vita tronen

"Ty vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont." (2Kor.5:10)

Kristi domstol och domstolen vid den vita tronen är två skilda händelser. Den första gäller de på Jesus Kristus troende och den andra gäller de som förkastat frälsningserbjudandet. "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet." (Joh.5:24)

Vi behöver inte vara rädda för att stå inför Guds domstol. Genom att vi tror på treenigheten, Fader, Son och helig Ande kommer vi inte under domen utan under nåden, förbannelsen är bruten, förlåten rämnad och vägen till Gud möjlig, öppen och fri. 

Jag citerar nu Erich Sauer som skriver: 

"Kristi domstol

Den första är de troendes framställande inför Kristi domstol. Denna dom kommer att ske vid församlingens bortryckande på "Jesu Kristi dag" innan det synliga riket skall bli upprättat. Här skall de troendes vandring bli prövad i ljuset från Kristi åsyn, och envar skall få igen "sitt jordelivs gärningar", antingen det är gott eller ont (2Kor.5:10). Förlust eller lön(1Kor.3:14-15; Kol.3:24), högre eller lägre ställning i himlen (Matt.5:19), skam (1Joh.2:28) eller ära, livsverket bränns upp eller består - alla dessa ting kommer att bli verklighet vid Kristi domstol.

Låt oss ta detta allvarligt. Det är verkligen sant, att den som tror på Sonen inte skall komma fram inför den slutliga domen (Joh.5:24, Rom.8:1), ty Kristus, hans borgen, har tagit domen i hans ställe (Jes.53:5,12), och genom tron har han blivit ett med honom. Men även om detta är sant och har en kolossal betydelse, så skall dock den troende fram inför Guds domstol, den dagen skall "uppenbaras i eld" (1Kor.3:13). Paulus talade till och med om den sorgliga möjligheten att en troende, fastän han personligen är frälst, kan lida en förlust så stor, att den kan liknas vid en man, som blir räddad ur elden med endast livet i behåll (1Kor.3:15). Låt oss därför leva i praktisk trohet! (med honom). Det är den måttstock vi skall dömas efter inför Kristi domstol (1Kor.4:2), och så skall det slutligen öppnas för oss en "rik" ingång till vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike.

Domen inför den stora vita tronen

Domen inför den stora vita tronen är den slutgiltiga och allmänna domen. Enligt Uppenbarelsebokens vittnesbörd kommer denna vid världens ände, efter tusenårsriket och den följande "lilla tiden" (Upp.20:11-15). Den följer omedelbart efter tillintetgörandet av den avfallna skaran under Messias synliga rike (Gog och Magog), den allmänna världsdomen och Satans slutliga besegrande (Upp.20:7-10). Alla måste gå fram inför denna domstron, alla som inte har varit inför Kristi domstol. Det blir således mänskligheten i allmänhet, däri inbegripet tusenårsrikets nationer, som skall ställas fram inför den stora, vita tronen. Resultatet av domen är ofattbart mäktigt: " Och om någon icke fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön" (Upp:20:15)

Mellan dessa två domsscener ligger det alltså många århundraden. Den ena är vid begynnelsen till "den yttersta dagen", den andra vid avslutningen av denna. Men för vårt evangeliska budskap och vår tjänst har båda betydelse också för alla människor, som lever i denna tid. Det heter:

Var och en som har trott på Kristus och har överlåtit sitt liv åt honom för att tjäna Honom som Herre, måste en dag stå fram inför Kristi domstol, och efter sin trohet skall han bli belönad eller mista lönen. Av Kristus, den rättfärdige domaren, skall han få den plats i härligheten, som passar honom. När det gäller hans frälsning, finns det ingen mer dom som skall komma.

Alla andra, som må ha hört men inte trott och åtlytt evangeliet och som därför inte är rättfärdiggjorda och helgade (1Kor.6:11) på grundval av Återlösarens verk skall tillsammans med människor från tid som har gått och tid som kommer att bli dömda inför den stora vita tronen. Hur fruktansvärt skall det inte bli, om det då skall visa sig, att en människa hade hört evangeliet men inte hade trott på det. Hennes namn var inte skrivet i livets bok! Därför, om du inte ännu har omfattat frälsningen, så avgör dig idag! Tänk på att det gäller din eviga bestämmelse! " Idag, om ni får höra Hans röst, må ni icke förhärda edra hjärtan" (Hebr.4:7)"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid