Fortsätt till huvudinnehåll

Utbildning av Ordets förkunnare

 Predikantskolor eller inte? Den frågan har sysselsatt kristenheten alla tider. Argument för eller emot har delat Guds rike i olika falanger och fållor. Trots att Jesus själv aldrig grundade någon institution med prästvigning utan istället sände ut lärjungarna två och två, har kyrkan värnat om utbildning lik den som finns i vårt övriga samhälle. Jag citerar nu Helge Åkeson - som inte förespråkade predikantutbildning, utan i stället skulle nybörjarpredikanten följa med en äldre kollega och lära sig mer av den metoden - som skriver:

 " Jag finner inte något förtroende för s.k. högre skolutbildning såsom medel till dugliggörelse för evangelii tjänst. Jesus säger i Luk.10:21: "Jag prisar dig Fader, himmelens och jordens Herre, att du har fördolt detta för visa och förståndiga och uppenbarat det för barnsliga, ja, Fader, ty så blev det välbehagligt för dig." Jämför med vad aposteln Paulus säger i 1 Kor. 1 och 2 kap., att denna världens visa inte kan med sin vishet fatta Gud i hans vishet, utan han skall omintetgöra de visas vishet, och de förståndigas förstånd skall han göra ogiltigt. Ja, han har gjort denna världens vishet till dårskap. (1 Kor.1:27). "Men av honom, är ni i Kristus Jesus, vilken har blivit oss av Gud till visdom, både till rättfärdighet och helgelse och förlossning, på det att såsom det är skrivet: Den som berömmer sig, han berömme sig i Herren." (1Kor.1:30-31)

Och åter säger aposteln, att ingen av denna tidsålders furstar kände Guds visdom, ty om de hade känt den, då hade de väl icke korsfäst härlighetens Herre. "Vi tala såsom det är skrivet: Vad intet öga sett och intet öra hört och uti ingen människas hjärta har uppstigit, vad Gud har berett åt dem, som älska honom. Men för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty Anden utrannsakar allt, även Guds djupheter. (1Kor2:8-10). Ty liksom ingen vet, vad som är i människan utom människans ande, så vet ingen, vad som är i Gud, utom Guds Ande. Därför, säger han, kunde de icke tala om andliga ting med mänskligt lärda ord, utan med ord lärda av Anden.

Jesu första lärjungar blev utrustade med ett rikt mått av denne Ande och Andens gåvor, och därigenom blev de begåvade med en sådan visdom och kraft, att de, fastän olärda män efter mänsklig taxering, med kraft och frimodighet och i kärlek och ödmjukhet kunde uppträda inför både judar och folkslag, lärda och olärda, höga och låga, och vittna om den korsfäste Kristus och förkunna, att frälsning, syndernas förlåtelse och evigt liv finns endast i honom. Och många fick styng i sina hjärtan och lades till Jesu fötter, blev troende och döpta.

 Herren Jesus har sagt: "Jag skall giva er mun, och visdom, vilka alla de, som lägga sig emot er, icke skall kunna motstå eller motsäga," (Luk.21:15). Och detta uppfylldes. "De förmådde icke stå emot den visdom och den ande, varmed han talade," (Apg.6:10). Genom denna utrustning, som Herren sålunda själv gav sina tjänare och sitt folk, gick de ut till nästan hela den då kända världen och förkunnade Kristi evangelium. Anden gav dem att tala om Kristi härliga verk, till vilket folk de kom, vart helst Herren sände dem. De gick i tro utan mänsklig rekommendation och utan skydd av myndigheter och mäktiga i världen. De hade tvärtom hela världen emot sig. Men de hade den tro, som besegrade världen. Och människor lades till Jesu fötter, så att det planterades församlingar, nästan vart de kom.

Jämfört med den utrustning, varmed Herren sålunda genom sin Ande utrustat de sina, vad är då alla världens läroanstalter? Nästan ingenting. De kan aldrig ersätta Guds Ande eller Andens gåvor. Herren Jesus säger: "De skall alla vara lärda av Gud," (Joh.6:45)  I Kristus bor hela gudomens fullhet kroppsligen. I honom är alla visdomens och kunskapens skatter fördolda, (Kol.2:3,9) I denna svaghets och förbistrings tid, då vi är så fattiga och litet utrustade med Guds Ande och gåvor, behöva vi en kraftig Andens utgjutelse, ja, Andens dop. Herren har lovat att sända sin Ande till dem, som bedja honom, (Luk.11:13) Och sanningens Ande, vilken världen inte kan undfå, emedan hon inte ser eller känner honom, kan allena vägleda i hela sanningen. 

Vad Herren lovat i Joel.2:28-32 fick inte hela sin uppfyllelse på pingstdagen. Därför kan vi ännu bedja om och vänta ytterligare uppfyllelse av denna profetia. 

Då vi nu är så fattiga och okunniga, bör vi bedja om och söka att bli iståndsatta av Herren och utrustade med hans Ande och gåvor, visdom och kraft. Men för detta behöva vi renas och helgas, ty Herren vill inte nedlägga sina gåvor i orena kärl. Han vill heller icke, att hans evangelium skall uppehållas eller befordras av orena medel, såsom världslig utbildning, mänskligt anseende eller pengar. Herren kan lättare använda den olärde än den lärde i sin tjänst.

Att gå till denna världens visa och skaffa sig utbildning på deras läroanstalter för att genom denna duglighet förkunna Kristi evangelium, är att inte hålla sig till huvudet, Kristus, och erhålla sin duglighet av honom. Världsvishetens representanter ha som bekant alla tider varit de skickligaste, när det gällt att förvända och borttolka sanningen. Härmed må emellertid inte förväxlas att skaffa sig nödvändig kunskap och utbildning för platser och uppgifter i det rent praktiska livet eller att Herrens vittnen skaffar sig språkkunskaper eller dylikt."

Med facit i hand, inget kan ersätta Andens liv och uppenbarelse. Visst kan predikantskolor fylla sin mission, men kom då också ihåg att det finns brinnande eldsvittnen som trott att deras kallelse varit att gå på predikantskola. När de blivit utexaminerade har de samtidigt förvandlats till närapå mumier. Gud bevare oss från sådant.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!