Fortsätt till huvudinnehåll

Tjäna Gud, tala öppet och tänka fritt

 Idag, tjugondag Knut, vill jag dela med mig något, vilket är skrivet i oktober 1944 av Sven Lidman. En väckelseapell, skriven under det synliga kriget, men ack, så aktuellt för oss nu i det osynliga corona-krigets da´r.

"DET HAR I ALLA TIDER varit ytterst modernt att anklaga protestantismen för att vara en evig söndringsrörelse. Kvickhuvuden inom och utanför katolsk kyrka och annan högkyrklighet ha med förtjusning räknat upp hur många hundra, ja, kanske tusentals sekter, som den stora reformationen givit upphov till Det är bortkastad kvickhet och bortspel krut. Det har jag den levande och verkliga protestantismen alltid funnits den söndrande kraften, om vilken Jesus säger: "I skolen icke mena, att Jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Ja, Jag har kommit för att uppväcka söndring, så att

´sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder och en var får sitt eget husfolk till fiender´. "

Det är denna söndringens ande, som i själva verket så ofta varit sanningens ande - som gång på gång genom århundradena -  på nytt och på nytt igen - låtit den ena väckelsen efter den andra bryta upp ur en förljugen, förvärldsligad och vanmäktig kyrkoform ut i friheten - i ett ärligt och uppriktigt försök att söka sanningen och följa Jesus.

En stor historiker har sagt, att en av de största revolutioner, som världshistorien känner till och vars verkningar oavlåtligen fortsätta än i denna dag - och kanske komma att gripa gestaltskapande in i framtiden - har sitt ursprung i några religiösa folkrörelser i femton- och sextonhundratalets England. Själva källan och ursprunget till dessa väldiga verkningar var så ringa och anspråkslösa, att man till fullo här kan tala om "den ringa begynnelsens dag".

Det var små grupper av enkla hederliga människor, män och kvinnor, som slutit sig samman för att läsa sin bibel, tjäna Gud, tala öppet och tänka fritt.

Det är ur detta lilla frö, som bland annat puritanismen, parlamentarismen, de anglosaxiska demokratierna, den aldrig tröttnande kampen för samvets- och tankefrihet vuxit fram och fått sin växtkraft. Det var människor, som tog upp kampen mot våldets och mörkrets makter med andliga vapen. Ur deras andliga och omutliga inställning till stat, samhälle och alla denna världens skiftande makter och myndigheter har den egenskap vuxit fram, som är en av de dyrbaraste och betydelsefullaste  vid den mänskliga karaktärsdaningen. Bismarck kallade den en gång för "civilkuraget" och sörjde över att den i så hög grad saknades hos det tyska folk, som han älskade och regerade.

Det är modet att ensam och mot en värld, ouppmärksammad och kanske övergiven av alla , hålla ut i kampen för andens och själens heligaste och omistligaste värden.

All verklig frikyrklighet har också sin rot i denna vilja till sammanslutning av små grupper av människor, som väsentligen endast önska en sak: tjäna Gud, tala öppet och tänka fritt. Det är av namnlös vikt, att vi i denna tid av masshypnos, radio- och tidningsagitation, reklam- och broschyrraseri verkligen en smula få våra själar och hjärtan bevarade  rena och levande just i denna andliga atmosfär av gudstjänande, av självständigt, fritt och öppet talande och tänkande inför den Eviges ögon.

Vi skall aldrig glömma, att vi genom Guds nåd alltjämt är bärare av denna protestantismens heliga eld och helige ande - att vi bör och måste låta oss bäras av denna gudomliga vilja till nejsägande och motstånd, när det gäller osanning, personförföljelse, meningsförfalskning, åsiktsförtryck och människomisshandel i de tusentals former, som förekomma i nuet och nästan alltid förekommit under mänsklighetens pinohistoria på vår jord.

Det får aldrig gå oss, som det en gång gick mig när jag i min hedniska ungdom i Rom blev tillfrågad av den katolska portvakttskvinnan varför jag inte iakttog fastan, och ursäktade mig med att jag var protestant.

Hon frågade: "Men vad protesterar min herre emot?". Och jag svarade henne utan att veta, hur sanningsenligt mitt svar var: "Å, det är inte så farligt vi har slutat att protestera för mer än hundra år sedan".

Ack, hur lätt, hur snabbt faller inte damm på även den mest levande andliga rörelse! Hur lätt stelnar och åderförkalkas den inte till härsklysten byråkrati, när livets bröd blir levebröd.

Rörelsen drevs fram av fria män och dräptes av tjänstemän. Lönerna blev självändamål, idealen reklamplakat och livsåskådningen en grammofonskiva. " Grundade 1898 ´Kyrklig Affär´" läste jag en gång i en biografisk uppslagsbok om en person i ett av våra grannländer.

En berömd socialdemokrat sade mig nyligen: " När jag var ung, slogs man om, vem som skulle bära föreningens fana vid förstamajdemonstrationerna. Nu betalas det fem kronor åt den som vill åtaga sig besväret´."

Detta är hämtat från boken "Resan till domen" , men må dess tidlösa budskap tala till oss idag. Vad vi behöva är att få pionjärandan tillbaka i våra liv. Vi tar allt detta för givet; tjäna Gud, tala öppet och tänka fritt. Det blir allt trängre och trängre att göra detta. Tänk om den himmelska elden verkligen skulle få tag i oss var och en.....

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid