Fortsätt till huvudinnehåll

Den födande församlingen

 Den födande församlingen

Dagens citat kommer från bibelöversättaren, resepredikanten Helge Åkeson

-Liksom det i Jesaja 53 är en beskrivning om Kristus så är det i kapitel 54 om hans trolovade. Här innehålls en stor djuphet full av gudomlig visdom, tröst och glädje. Men ack, vilken skada, att det är så få, som förmår fatta betydelsen härav. Kvinnan, som här får denna flerdubbla uppmaning till fröjd och jubelsång, syns betäcka kristna, det är löftets barn (Gal 4: 27-31) både av Israel och övriga folkslag som antagligen i stor betydelse är en utkorelse, en uttagelse från andra folk, ja, allt dåligt. Detta bekräftas även därav, att löften, som tillerkännas henne, är så ovanligt betydelsefulla och varaktiga, att de ej ens nå hela sin uppfyllelse under nästkommande tidsålder utan sträcka sig in i flera påföljande tidsåldrar. 

Att hon kallas den ofruktsamma påminner om Sara, som i motsats till Hagar till en tid inte födde, så syns det ock vara med de i Jesus Kristus utvalda, medan de för hans namns skull bli i likhet med Honom själv, de mest föraktade och såsom sådana ett fåtal ( Matt. 7:14 Luk. 12:32) Till följd av detta kan hon betraktas som ickefödande utan födslosmärtor, förskjuten. Hon är alltså en riktig motsats till den kvinna och hela den horiska hushållning som omtalas i Uppenbarelsebokens sjuttonde kapitel. Denna kvinna sägs föda talrika barn och strävar i att komma i förening med världens stormän, visa, rika och mäktiga, varigenom hon har blivit helt beroende av dessa. Till följd härav hava löften av Gud till att få hans visdom, bön och beskydd blivit helt och hållet betydelselösa för henne ( Matt 10:16, 19-20 Matt 11:25, 1 Kor 2:7-8, Luk 10:3 )

Ty det är ju skillnad på att lära av människor och undfå duglighet av dem eller lära av Gud och undfå duglighet av Honom. Det är skillnad på att lönas av människor och vara deras tjänare eller att vänta lön och uppehälle av Herren och vara Hans tjänare. Vidare är det skillnad på att vara i den sinnesstämning att man anlitar polisförsvar etc. alltså söker stöd i världsmakten och så att säga manshjälp eller att vara belåten med att endast lita på Herrens löften varigenom man anses som försvarslös och utan - man. Enligt den förra sinnesstämningen ordnar man sig till hushållningar som med horeri (med världen) avvikit från Kristus och till följd härav förlorat förmånen av att vara hans utvalda folk, alldenstund man ådagalagt, att man hellre vill likbildas med världen för att bli många och ansedda, än man vill likbildas med Honom som var den mest föraktade, alltså nöjas och bli ett fåtal och anses som icke födande, förskjuten. Men Jehova lovar den förskjutna, att hon framdeles skall föda fler barn än den som har man. Han anbefaller henne att bereda plats för många ( Ps 87). Gud är hennes äkta man och befriare.

Detta är svårsmält föda för den ytligt troende världsälskande människan, utan vänder sig till den som vandrat i sällskap med Herren Jesus Kristus en längre tid. Jag tycker mig -i nyss nämnda citat- skönja en profetisk skärpa, när det gäller läget i vårt land. Säger som f. d. kyrkoherde Wetterlund. Så får den som kan ta det, ta det.

-Låt oss nu, så många som är fullkomliga, hava detta sinne, och om ni i något är annorlunda sinnade, så skall Gud uppenbara även detta för er. Fil 3:15. Men fullkomliga tillhör stadig mat, dem som genom vanan hava övade sinnesförmögenheter till urskiljande av gott och ont. Hebr5:14. Bägge bibelcitat är hämtade från Åkesons översättning. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid